:با پشتیبانی خانه ی ایران برگزار می شود

شب شعر

کلاس نقاشی

کلاس خطاطی

کلاس موسیقی

کلاس کر کودکان

کلاس رقص